Dursun Ali Erzincanli - Bedrin Aslanlari ile ilgili þiir aramalarý dursun ali erzincanlý uhud indir dursun ali erzincanlý ilahi dinle dursun ali erzincanli siirleri indir dursun ali erzincanlý bedir sözleri dursun ali erzincanlý albüm indir dursun ali erzincanlý 52 gün indir dursun ali erzincanlý bedir fon müziði dursun ali erzincanlý indir 40 yaþýndasýn

Dursun Ali Erzincanli - Bedrin-Arslanlari

ilahi dinle   ...

Dursun Ali Erzincanli - Bedrin-Arslanlari iLahi sözleri Hazýrlanýn uzunca bir yolculuk var þimdi. Asr-ý Saadete Cezîretül Arab’a gidiyoruz. Bismillah diyin Bedir’e öyle girin Gökte melekler, yerde siz Ve bekleyin sessiz… Gelince Ýyi bakýn onlara; Hem kendi zamanlarýnýn Hem tüm zamanlarýn en cesur yiðitleridir onlar Gökte yýldýz; yerde arslandýr onlar Yüz yirmi beþ bin beden Ama bir tek ruh, Muhammedî ruhtur onlar Aslanlar çýkmýþtýr Medine’den Þimdi yoldadýr Bedrin Arslanlarý Ýþte bakýn þu Hz.Umeyr Aslan yavrusu. Yaþý küçük diye geri çevirecek rasulullah Ama öyle aðlýyor ki umeyr izin veriyor nebi Ey sad bin ebi vakkas! Sen baðla kardeþin Umeyr’in kýlýcýný Boyu kýsa baðlayamýyor. Hz.Hamza’nýn belinde iki kýlýç duruyor. Attýðý her adým bir kalbi durduruyor. Ey Hamza Gördüðün hiçbir þeyden korkmazsýn bu doðru Ama heybetini gizli tut Yürüyüþün ölümü korkutuyor. Dinleyin Âlemlerin sultânýný O konuþunca rüzgâr bile susuyor; “Ey ashap! Hazýr mýsýnýz?” Sad bin Muaz ayakta: “Ya Rasulallah!” diyor “Seni hak dinle gönderen Allah’a andolsun ki, Sen bize þu denizi gösterip dalarsan, Biz de seninle birlikte dalarýz. Allah’ýn bereketiyle yürüt bizi!” Tebessüm buyuruyor Habîb-i Zîþan! O, gülünce suya kanýyor susamýþlar. Güller açýyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. O gülünce, cennetler yaratýlýyor. Gülüyor nebi ve yürüyorlar! Mekke’de çekilen acýlar dinmiþ Yürüyorlar! Sanki yýldýzlar yere inmiþ. Önlerinde Kâinatýn Güneþi Ýþte Hz.Ömer ve Hz. Ali Biri Hattaboðlu! Biri Haydâr-ý Kerrar! Ve kolkola Ölümün aðzýna giriyorlar! Bedir’de baba oðul, Bedir’de kardeþ kardeþe… Mekke müþrikleri Üç yiðit istiyorlar önce Üç yiðit gösterin aranýzdan bize. Melekler Âlemlerin Sultanýna bakýyor Kimi iþaret edecek Sultan-ý Rasul. Çünkü o iþaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak; “Kalk ya Ubeyde! Kalk ya Hamza! Kalk ya Ali!” Gördünüz mü yiðitleri! Hamza’yý gördünüz mü? Nasýl da salýna salýna gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor, velilerin babasý! Ubeyde ayaðýndan yara alýyor Efendisine gidiyor hemen “Ya Rasulallah, ben þehit miyim?” diyor “Evet sen þehitsin” Ve dua ediyor efendiler efendisi; Rabbi Rahimine uzatýyor ellerini “Allah’ým bana yaptýðýn va’dini yerine getir. Allahým bu bir avuç insaný helak edersen, Artýk sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fýrtýna kopuyor Bedir’de… Hz.Mikail’in komutasýnda bin melek Rasulullah’ýn Saðýnda! Bir fýrtýna kopuyor Bedir’de Hz. Ýsrafil’in komutasýnda bin melek Rasulullah’ýn solunda Ve bir fýrtýna daha! Hz. Cebrail, Bin melekle Rasulullah’ýn önünde Üç bin melek alaca atlarla. Ey Ebu Cehil! Ne oldu? Düðüne gider gibi çýkmýþtýn Mekke’den Bedir’e çalgýlarla, güle oynaya gelmiþtin. Sen Allah’ýn Rasulünü Ve O’na sevda çekenleri Sahipsiz mi sanmýþtýn? Dönüyorlar Bedir’den. Esirler arasýnda Peygamber amcasý Hz.Abbas! Vakit gece… Esirlerin elleri baðlý Abbasýn elleri sýkýca baðlý Bir inilti yayýlýyor geceye. Uyuyamýyor rahmet peygamberi… Ya Rasulallah niçin uyumuyorsunuz?” diyor sahabiler. “Amcamýn iniltisi uyutmuyor beni” ve hemen Ashâb-ý Güzin Çözüyor peygamber amcasýnýn ellerini. Rasulullah öðrenince durumu emir veriyor: “Tüm esirlerin çözün ellerini!” Dönüyorlar Bedir’den, Esirler arasýnda Peygamber damadý var. Fidye karþýlýðý serbest kalacak. Allah Rasulüne bir gerdanlýk uzatýlýyor Kýzýnýz Hz.Zeynep göndermiþ, Beyinin fidyesi olarak… Þefkat Peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlýk, Kýzýnýn düðününde Hz.Hatice’nin taktýðý kendi gerdanlýðýdýr. Yaþlý gözlerle konuþuyor nebi; “ O’nu salýverseniz, gerdanlýðý da Zeynep’e gönderseniz olur mu? “Olur Ya rasulallah sen üzülme! Sen bize canlarýmýzdan daha azizsin! Buyur, canýmýz feda sana yeter ki sen üzülme!” Dönüyorlar Bedir’den Sevgilileri dua ediyor Peygamber duasýyla dönüyorlar; “Kuluna yardým eden, dinini üstün tutan Allah’a hamdolsun.” Hamdolsun Âlemlerin Rabbi’ne Hamdolsun Âlemlerin Sahibi’ne…

Dursun Ali Erzincanlý,nýn En Sevgiliye 3 albümünde seslendirdiði Bedrin Aslanlarý þiirini sitemizden Bedava dinleyebilirsiniz - ilahisini dinle ücretsiz ilahiler indir ilahisi indir yeni çikan 2019 ilahileri indir - Güzel ilahiler 2019 ilahiler- müziksiz ilahi indir Bedava Dinle Indirme - indir ilahi tubidy Mp3 indir

LütFeN iLahi DiNLerken iLahiLere Yorum YapiNiz

Dinlenen En GüzeL iLahiLer - Dursun Ali Erzincanli - Bedrin-Arslanlari

hayati yýldýz ALLAH AÞKI NE BÜYÜK PEYGAMBER AÞKI NE BÜYÜK ALLAH RAZI OLSUN O ASHAP DAN


ömer Allah razý olsun


hayal bedrin aslanlarý ilahisini dinlerken kendimi ordaymýþ gibi hissediyorum Dursun abi ilahiyi ruhunu katarak seslendirmiþ Allah Razý Olsun


Bedava ilahi Dinle Indir Ve Ilahiler Hakkinda Yorum Yap

Dursun Ali Erzincanlý Ait Diger Güzel Ilahiler

Dursun Ali Erzincanlý – Efendimiz Ça

Dursun Ali Erzincanlý – Hatýrlayýn

Dursun Ali Erzincanlý – Aðlayan Küt

Dursun Ali Erzincanli – Hz. Vahþi

Dursun Ali Erzincanlý – Kerbela

Dursun Ali Erzincanlý – 30 Kuþ

Dursun Ali Erzincanlý – Mahþer

Dursun Ali Erzincanlý - Sen Gel DÝye Ey Se

Dursun Ali Erzincanlý - Ömer Halisdemir Ot

adýn geçer þiiri

Hz-Alinin Duasi

Medinenin Gulu

Esma-ya Mektup - Dursun Ali Erzincanlý

Dursun Ali Erzincanli Üç Günlüktür

Dursun Ali Erzincanli Seni Seven Senin Gibi

dursun ali erzincanlýdan þiirler

Mirac Kandili 2013 - Dursun Ali Erzincanli

Dursun Ali Erzincanli - 2013 Mirac Kandili

Dursun Ali ERZÝNCANLi - Nasihat

Dursun Ali Erzincanlý Ebul Heyseme Hz. HanzFacebook'tan Takip Edin!

İlahi Ara

Son Yorumlar

2014 Fatih Soyl'iin bahar "Çok güzel" yazd.


Mehmet Gökce d'iin betül "neden you tubede çikmio bu ilahi niye kaldirdilar anlamiyorum " yazd.


bülbül kaside'iin Dursun ÖZDEMÝR "GÜNÜN YORGUNLUÐUNU EN iyi BU sEKiLDE SON BULUYOR" yazd.


en güzel 2015 'iin erdem "af makamina fon müziðine nasil ulasabilirim lütfen yardimci olun" yazd.


güller ondan k'iin Rabia "Gerçektende çok güzel " yazd.


Mp3 ilahi Sayısı :5427

Toplam ilahi Sanatçısı :84

13 Gişi Sitemizde iLahi Dinliyor

Google Sitemap
Bedava En gzel Tubidy Mziksiz ilahileri bulabileceiniz ilahi dinleme Sitesimizdeki ilahiler online dinleme amacyla orjinalinden deitirilmi demo haline getirilmitir. Amacmz bu cretsiz bedava ilahileri sizlere tantmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece cretsiz bedava ilahi dinleme amacyla kurulmutur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya ykleme linkleri bulunmamaktadr..