Naat 2016 Grup Dergah - Naat - Hazreti Fatýma ilahisini hemen cebe indir,bedava Grup Dergah - Naat - Hazreti Fatýma mp3 indirme,ücretsiz Grup Dergah - Naat - Hazreti Fatýma ile ilgili sözleri mobil ilahi mp3 olarak telefona indir

Grup Dergah – Naat – Hazreti Fatýma

 ....
  ...

Grup Dergah – Naat – Hazreti Fatýma iLahi sözleri Allah, Orucu Ihlasýn Saðlamlaþmasý Için Farz Kýldý. Siz Ey Allah’ýn Kullarý! O’nun Emir Ve Nehiylerinin Muhatabý Sizsiniz. Din Ve Vahyi Taþýyanlar (Ahkamý Kendinizde Uygulamak Için) Allah’ýn Eminleri Ve Onu Diðer Mulletlere Ulaþtýracak Elçileri Sizsiniz. Allah, Emr-I Bil-Maruf Ve Nehy-I Anil-Münkeri Insanlarýn Islahý Için Farz Kýldý. Ey Allahým! Baba Ve Anamý Ve Boynumda Hakký Olan Herkesi En Iyi Mukafatýnla Benden Taraf Mükafatlandýr. Ey Allah’ým Benim Durumumu Yaratýlýþ Gayem Uðrunda Uðraþmak Için Musait Kýl, Senin Üstlendiðin (Rýzýk) Için Çalýþmakla Meþgul Eyleme, Ben Senden Maðfiret Diliyorum, Öyleyse Beni Azaba Uðratma; Ben Sana Yalvarýyorum, Beni Mahrum Býrakma. Allah, Þarap Içmeyi, Pislik Ve Kötülükleri Önlemek Için Haram Kýlmýþtýr. Þehadet Ederim Ki” Allah’tan Baþka Bir Ilah Yoktur; Tektir Ve Ortaðý Yoktur.Bu Kelimenin Tevili Ihlastýr. Tevhid Anlayýþý Bütün Kalblere Yerleþtirilmiþ Ve Fikir, Ilahi Ayetlerin Azametli Nuruyla Aydýnlanmýþtýr, Öyle Bir Allah Ki Gözler O’nu Göremez, Diller O’nu Olduðu Gibi Vasfedemez Ve Akýllar Nasýllýðýný Ölçemez. Allah, Namazý Kibirden Uzaklaþmanýz Için Farz Kýldý. Allah, Kullarýný Kendi Gazabýna Duçar Olmaktan Korumak Ve Onlarý Cennetine Sevketmek Için Kendisine Itaat Edene Mükafat Vermeyi, Isyan Edeni Ise Cezalandýrmayý Takdir Etti. Allah, Adaleti Kalplerin Kaynaþmasý Için Farz Kýldý. Allah, Bize Itaatý, Halkýn Düzene Girmesi Için Farz Kýldý, Ýmametimizi Tefrikadan Korumak Için Koydu. Allah, Sýlayý Rahim Yapmayý, Ömrün Uzamasýna Vesile Kýldý. Allahým! Nefsimi Bana Küçük Göster Ve Kendi Makamýný Benim Nazarýmda Büyült, Itaatýný, Senin Rýzana Uygun Amel Etmeyi Ve Senin Gazabýna Sebep Olan Iþten Uzak Durmayý Bana Ilham Eyle, Ey Rahmeti Bütün Rahmededenlerden Daha Çok Olan. Allah, Imaný Sizler Için Þirkten Temizlenme Vesilesi Kýldý. Allah, Zekatý Nefsin Temizlenmesi Ve Rýzkýn Artmasý Için Farz Kýldý. Allah, Haccý Dinin Ayakta Durmasý Için Farz Kýldý. Allah, Sabrý, Ilahi Mükafata Eriþme Vesilesi Kýlmýþtýr. Allah, Anne Babaya Iyilik Yapmayý Ilahi Gazabtan Korunma Vesilesi Kýldý. Allah, Neziri Adaðý Yerine Getirmeyi Maðfirete Eriþme Vesilesi Kýldý. Resulullah(Sav), Kadýn Için En Hayýrlý Þey Nedir?, Diye Sorduðunda, Hz.Fatýma(As); Yabancý Bir Erkeði Görmeyiþi Ve Yabancý Bir Erkeðin De Onu Görmemiþ Olmasý Kadýn Için En Hayýrlý Þeydir, Diye Cevap Verdi. Allahým! Beni Verdiðin Rýzýkla Kani Eyle, Yaþattýðýn Sürece Ayýplarýmý Ört Ve Bana Afiyet Nasib Eyle, Ölümüm Gelip Çattýðýnda Baðýþla Beni Ve Bana Rahmeyle, Mukadder Etmediðin Þeyi Elde Etmek Için Boþuna Uðraþmakla Beni Yorma, Bana Mukadder Kýldýðýna Da Ulaþmayý Kolaþlaþtýr. Hz.Resulullah(Sav)’In Vefatý Üzerinine Hz.Fatýma(As)’Nýn Söylediði Bir Þiir: Ey Resul Öyle Debdebe Ve Karýþýklýk Zuhur Etti Ki Senden Sonra. Sen Olsaydýn Keder Çoðalmazdý. Topraðýn Yaðmuru Kaybetmesi Gibi Biz Seni Kaybettik. Kavmin Bozguna Uðradý (Karýþtý) Onlarý Kontrol Et Ve Kaybolma. Allah, Cihadý Ýslam’ýn Izzetini Saðlamak, Küfür Ve Nifak Ehlini Zillete Dücar Etmek Için Farz Kýldý. Babam Hz.Muhammed (Sav) Insanlarýn Hidayeti Için Kýyam Etti, Onlarý Sapýklýktan Kurtardý, Körlükten Çýkarýp Basiret Verdi Onlara; Saðlam Bir Dine Hidayet Etti, Doðru Yolu Gösterdi Onlara. Allah, Ümmetlerin Kendi Dininde Parçalandýðýný, Ateþgedelerde Ibadete Durduklarýný, Putlara Tapdýklarýný Ve Bilirekten Allah’ý Inkar Ettiklerini Görünce Babam Hz.Muhammed (Sav) Vesilesiyle Karanlýklarý Aydýnlattý, Kalblerdeki Düðümleri Ve Gözlerdeki Þaþkýnlýðý Giderdi. Allah’ýn Kitabý. Kendisine Uyaný Allah’ýn Rýzasýna Götürür. O’na Kulak Vereni Kurtuluþa Sevkeder. O Kitapla Allah’ýn Aydýn Hüccetlerine, Açýklanmýþ Farzlarýna, Yasaklanmýþ Haramlarýna, Belli Niþanelerine, Yeterli Delillerine, Övülmüþ Erdemlerine, Hibe Olan Ruhsatlarýna Ve Yazýlý Þeriatlarýna Ulaþýlýr.

Naat þeklýnde Hazreti Fatýma efendimizi anlatan Grup Dergah,ýn 2015 yýlýnda Özbek Yapým adi altinda yayýnladýðý Þanlýurfa Tasavvuf Geceleri 1-2 albümde yer alan bu güzel Naati sitemizden dinleyebilirsiniz - ilahisini dinle ücretsiz ilahiler indir ilahisi indir yeni çikan 2019 ilahileri indir - Güzel ilahiler 2019 ilahiler- müziksiz ilahi indir Bedava Dinle Indirme - indir ilahi tubidy Mp3 indir

LütFeN iLahi DiNLerken iLahiLere Yorum YapiNiz

Dinlenen En GüzeL iLahiLer - Grup Dergah – Naat – Hazreti Fatýma


Bedava ilahi Dinle Indir Ve Ilahiler Hakkinda Yorum Yap

Grup Dergah Ait Diger Güzel Ilahiler

Grup Dergah – Ya Ceddel Hüseyn

Grup Dergah – Aþkýnla Bu Uþþak-ý

Grup Dergah – Mest-ü Hayraným

Grup Dergah – Allahümme Salli –

Grup Dergah – Selam Edin

Grup Dergah – Can Muhammed

Grup Dergah – Ýmam Hüseyni Çaðýr

Grup Dergah – Ya Gavsý Geylani

Grup Dergah – Naat – Hazreti Fat

Grup Dergah – Hor Bakma Göz Topraða

Grup Dergah – Veysel Karani

Grup Dergah - Ne Gam Yersin

Grup Dergah – Taleal Bedru

Grup Dergah – Hüseyin-in Yaresine

Grup Dergah – Azman Sor Çanakkale

Grup Dergah – Hüdaya Bin Þükür Bir

Grup Dergah – Dua Ederdim

Grup Dergah – Himit Vel Akul

Grup Dergah – Gidem Görem Medineyi

Grup Dergah – Ya Ümmül HasenFacebook'tan Takip Edin!

İlahi Ara

Son Yorumlar

2014 Fatih Soyl'iin bahar "Çok güzel" yazd.


Mehmet Gökce d'iin betül "neden you tubede çikmio bu ilahi niye kaldirdilar anlamiyorum " yazd.


bülbül kaside'iin Dursun ÖZDEMÝR "GÜNÜN YORGUNLUÐUNU EN iyi BU sEKiLDE SON BULUYOR" yazd.


en güzel 2015 'iin erdem "af makamina fon müziðine nasil ulasabilirim lütfen yardimci olun" yazd.


güller ondan k'iin Rabia "Gerçektende çok güzel " yazd.


Mp3 ilahi Sayısı :5427

Toplam ilahi Sanatçısı :84

14 Gişi Sitemizde iLahi Dinliyor

Google Sitemap
Bedava En gzel Tubidy Mziksiz ilahileri bulabileceiniz ilahi dinleme Sitesimizdeki ilahiler online dinleme amacyla orjinalinden deitirilmi demo haline getirilmitir. Amacmz bu cretsiz bedava ilahileri sizlere tantmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece cretsiz bedava ilahi dinleme amacyla kurulmutur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya ykleme linkleri bulunmamaktadr..