Dursun Ali Erzincanlý,nýn En Sevgiliye 1 adlý albümde sesLendirdirdiði Yaðmur isimLý þiirini sitemizden Bedava dinleyebilirsiniz,Dursun Ali Erzincanlý – Yaðmur ile ilgili Þiir aramalarý dursun ali erzincanlý yaðmur þiiri sözleri dursun ali erzincanlý yaðmur sözleri dursun ali erzincanlý yaðmur indir ali dursun erzincanlý uhud ali dursun erzincanlý þiirleri dursun ali erzincanlý yaðmur fon müziði ali dursun erzincanlý 40 yaþýndasýn ali dursun erzincanlý kerbela

Dursun Ali Erzincanlý – Yaðmur Þiiri

 ....
 

Dursun Ali Erzincanlý – Yaðmur Þiiri iLahi sözleri Var eden’in adýyla insanlýða inen Nur Bir gece yansýyýnca kente Sibir daðýndan Topraðý kirlerinden arýndýrýr bir Yaðmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudaðýndan Rahmet vadilerinden boþanýr ab-ý hayat En müstesna doðuþa hamiledir kainat Yýllardýr bozbulanýk sularý yudumladým Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsallarý Yaðmur, seni bekleyen bir taþ da ben olsaydým Hasretin alev alev içime bir an düþtü Deðiþti hayat köþküm, gözümde viran düþtü Sonsuzluk çiçeklerle donandý yüreðimde Yaðmalanmýþ ruhuma yeni bir devran düþtü Ýhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi’nin Gökyüzü dalgalanýr ipekten kanatlarla Mehtabýný düþlerken o mühür sahibinin Sarsýlýr Ebu Kubeys kovulmuþ feryatlarla Evlerin arasýna dikilir yeþil bayrak Yeryüzü avaredir, yapayanlýz ve kurak Zaman, ayaklarýmda tükendi adým adým Heyula, bir að gibi ördü rüyalarýmý Çölde seni özleyen bir kuþ da ben olsaydým Yaðmur, gülþenimize sensiz, baldýran düþtü Düþmanlýk içimizde, dostluklar yaban düþtü Yenilgi, ilmek ilmek düðümlendi tarihe Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düþtü Bir güzide mektuptur, çaðlarýn ötesinden Ulaþýr intizarýn yaldýzlý sabahýna Yayýlýr o en büyük muþtu, Pazartesinden Beyazlýk dokunmuþtur gecenin siyahýna Susuzluktan dudaðý çatlayan gönüllerin Sukutu yar, sevinci dualar kadar derin Çaresiz bir takvimden yanlýzlýða gün saydým Bir çezir yaþadým ki, yaþanmamýþ, mazide Dokunduðun küçük bir nakýþ da ben olsaydým Sensiz, kaldýrýmlara nice güzel can düþtü Yarýlan göðsümüzden umutlar bican düþtü Yaðmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin En son, avucumuzdan inci ve mercan düþtü Melekler saðnak saðnak gülümser maveradan Gümüþ ibrik taþýyan zümrüt gagalý kuþlar Mutluluk naðmeleri iþitirler Hira’dan Bir devrim korkusuyla halkalanýr yokuþlar Bir bebeðin secdeye uzanýrken elleri Paramparça, ateþler þahýnýn hayelleri Keþke bir gölge kadar yakýnýnda dursaydým O mücella çehreni izleseydim ebedi Sana sýrýlsýklam bir bakýþ da ben olsaydým Sarardý yeþil yaprak; dal koptu, fidan düþtü Baykuþa çifte yalý, bülbüle zindan düþtü Katil sinekler deldi hicabýn perdesini Ýstiklal boþluðunda arýlar nadan düþtü. Dolaþan ben olsaydým save’nin damarýnda Tablosunu yapardým yýkýlan her kulenin Ebedi aþka giden esrarlý yollarýnda Senden bir kývýlcýmýn, süreyya bir þulenin Tarsaydým bengisu fýþkýran kakülünü On asýrlýk ocaðýn savururdum külünü Bazen kendine aþýk deli bir fýrtýnaydým Fýrtýnalar önünde bazen bir kuru yaprak Uðrunda koparýlan bir baþ da ben olsaydým Sensizlik depremiyle hancý düþtü; han düþtü Mazluma sürgün evi; zalime cihan düþtü Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara Bir bela tünelinde aðýr imtihan düþtü Badiye yaylasýnda koklasaydým izini Kefenimi biçseydi Ebva’da esen rüzgar Seninle yýkasaydým acýlar dehlizini Ne kaderi suçlamak kalýrdý, ne intihar Üstüne pýrýl pýrýl damladýðýn bir kaya Bir hurma çekirdeði tercihimdir dünyaya Suskunluða dönüþtü sokaklarda feryadým Tereddüt oyma oymak kemirdi gururumu Bahira’dan süzülen bir yaþ da ben olsaydým Haritanýn en beyaz noktasýna kan düþtü Kýrýldý adaletin kýlýcý, kalkan düþtü Mahkumlar yargýlýyor, hakimler mahkum þimdi Haklarýn temeline sanki bir volkan düþtü Firakýnla kavrulur çölde kum taneleri Ahularýn içinde sevdan akkor gibidir Erdemin, bereketin doldurur haneleri Sensiz hayat, topraðýn sýrtýnda ur gibidir Þemsiyesi altýnda yürürsün bulutlarýn Sensiz, yükü zehirdir en güzel imbatlarýn Devlerin esrarýný aynalara sorsaydým Çözülürdü zihnimde buzlamýþ düþünceler Okþadýðý bir parça kumaþ da ben olsaydým Sensiz, tutunduðumuz dallardan yýlan düþtü Ýlkin karadý yollar, sonra heyelan düþtü Güvenilen daðlara kar yaðdý birer birer Sensizlik diyarýndan püsküllü yalan düþtü Yaðmur, duysam içimin göklerinden sesini Yaðarsýn; taþlar bile yemyeþil filizlenir Yýldýrýmlar parçalar çirkefin gövdesini Sel gider ve zülmetin çöplüðü temizlenir Yaðmur, birgün kurtulup çaðýn kundaklarýndan Alsam, ölümsüzlüðü billur dudaklarýndan Madeni arzularýn ardýnda seyre daldým Küflü bir manzaranýn çürüyen güllerini Senin için görülen bir düþ de ben osaydým Þehirler kabus dolu, köylere duman düþtü Tersine döndü herþey sanki, asuman düþtü Kýrýk bir kayýk kaldý elimizde, hayali Hazindir ki, dertleri aþmaya umman düþtü Ayrýlýðýn baðrýmda büyüyen bir yaradýr Seni hissetmeyen kalp, kapýsýz zindan olur Sensiz doðrular eðri; beyaz bile karadýr Sesini duymayanlar, girdabýnda boðulur Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin Saþkýnlýða açýlýr gözleri, görmeyenin Saatlerin ardýnda hep kendimi aradým Bir melal zincirine takýldý parmaklarým Yeryüzünde seni bir görmüþ de ben olsaydým Sensiz, ufuklarýma yalancý bir tan düþtü Sensiz, kýtalar boyu uzayan vatan düþtü Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül Yüzyýllardýr dorukta bekleyen sultan düþtü Ay gibisin Güneþler parlýyor gözlerinde Senin tutkunla mecnun geziyor güneþ ve ay Her damla bir yýldýzý süslüyor göklerinde Sümeyra’yý arýyor her damlada bir saray Tohumlar ve iklimler senindir; mevsim senin Mekanýn fýrçasýnda solmayan resim senin Yaðmur, birgün elimi ellerinde bulsaydým Güzellik þahikasý gülümserdi yüzüme Senin visalinle bir gülmüþ de ben olsaydým Tavaný çöktü aþkýn; duvarlar üryan düþtü Toplumun gündemine koyu bir isyan düþtü Ýniltiler geliyor duðudan ve batýdan Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düþtü Islaklýðý sanadýr ahýmýn, efganýmýn Ýçimde hicranýmla tutuþuyor naðmeler Sendendir eskimeyen cevheri efkarýmýn Nazarýn ok misali karanlýklarý deler Bu deðirmen seninle dönüyor; ahenk senin Renkleri birbirinden ayýran mihenk senin Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldý adým Kapanýyor yüzüme aralanan kapýlar Sana hicret eden bir Küreyþ de ben olsaydým Yaðmur, sayrýlýðýma seninle derman düþtü Beynimin merkezine ölümsüz ferman düþtü Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün Bir dönüm noktasýnda aklýma Rahman düþtü Nefesinle yeniden çizilecek desenler Çehreler yepyeni bir deðiþim geçirecek Aydýnlýða nurunla kavuþacak mahsenler Anneler çocuklara hep seni içirecek Yaðmur, seninle biter sususluðu evrenin Sana mü’mindir sema; sana muhtaçtýr zemin Damar damar seninle, hep seninle dolsaydým Batýlý yýkmak için kuþandýðýn kýlýcýn Kabzasýnda bir dirhem gümüþ de ben olsaydým Kardeþler arasýna heyhat, su-i zan düþtü Zedenlendi sað duyu; körleþen iz’an düþtü Þarkýsýyla yaþadýk yýllar yýlý baharýn Ýnsanlýk bahçemize sensizlik hazan düþtü Yaðmur, seni bekleyen bir taþ da ben olsaydým Çölde seni özleyen bir kuþ da ben olsaydým Dokunduðun küçük bir nakýþ da ben olsaydým Sana sýrýlsýklam bir bakýþ da ben olsaydým Uðrunda koparýlan bir baþ da ben olsaydým Bahira’dan süzülen bir yaþ da ben olsaydým Okþadýðýn bir parça kumaþ da ben olsaydým Senin için görülen bir düþ de ben olsaydým Yeryüzünde seni bir görmüþ de ben olsaydým Senin visalinle bir gülmüþ de ben olsaydým Sana hicret eden bir Kureyþ de ben olsaydým Damar damar seninle, hep seninle dolsaydým Batýlý yýkmak için kuþandýðýn kýlýcýn Kabzasýnda bir dirhem gümüþ de ben olsaydým

Dursun Ali Erzincanlý dan Yaðmur, seni bekleyen bir taþ da ben olsaydým þiir ilahisini mp3 formatinda dinleyin - ilahisini dinle ücretsiz ilahiler indir ilahisi indir yeni çikan 2019 ilahileri indir - Güzel ilahiler 2019 ilahiler- müziksiz ilahi indir Bedava Dinle Indirme - indir ilahi tubidy Mp3 indir

LütFeN iLahi DiNLerken iLahiLere Yorum YapiNiz

Dinlenen En GüzeL iLahiLer - Dursun Ali Erzincanlý – Yaðmur Þiiri


Bedava ilahi Dinle Indir Ve Ilahiler Hakkinda Yorum Yap

Dini þiirLer Ait Diger Güzel Ilahiler

Dursun Ali Erzincanlý – Yaðmur Þiir

recep tayip erdoðan - ey sevgili

Mehmet Can – Sevgi ve Dostlukla

Mehmet Can – Asalet Timsalisin

Mehmet Can – Gel Ne Olur Anne

Mehmet Can – Artýk Nurlu Bir

Mehmet Can – Boþu Boþuna

Mehmet Can – Lütfundan Bir Tutam

Selahattin Pala - 15 Temmuz Darbe Þiiri

Arif Nihat Asya - NAAT

Babasindan esmaya mektup

Sacit Onan gokyuzu Depremleri

Sacit Onan Elbet Donecegiz

Sacit Onan Filistin

Sacit Onan filistinli cocuklar

Sacit Onan Guz

Sacit Onan ilk olum

Sacit Onan Ant

Sacit Onan Ben Muhammedim

Sacit Onan Ey-FilistinFacebook'tan Takip Edin!

İlahi Ara

Son Yorumlar

yeni fon muzikl'iin ERCAN "BU FON MÜZÝÐÝNÝN ADINI BÝLEN VARSA LÜTFEN PAYLAÞABÝLÝR MÝ? UZUN ZAMANDIR BU MÜZÝÐÝ ARIYORUM AMA BULAMIYORUM ALLAH RIZASI ÝÇÝN YARDIMCI OLUN ÞÝMDÝDEN TEÞEKÜRLER" yazd.


yeni 2013 albu'iin BAÐRI YANIK "BENI BENDEN ALDI DAHA NE DÝYÝM" yazd.


Halkayi Zikir i'iin Tayfun "Elhamdulillah ellerinize saðlýk ..." yazd.


Subhanallah Fon'iin EIN "COK GUZEL" yazd.


annem ilahisini'iin konyalý "ana gibi yar olmaz.üsküdar gibi memleket bulunmaz.Yusuf Konevi" yazd.


Mp3 ilahi Sayısı :5427

Toplam ilahi Sanatçısı :84

24 Gişi Sitemizde iLahi Dinliyor

Google Sitemap
Bedava En gzel Tubidy Mziksiz ilahileri bulabileceiniz ilahi dinleme Sitesimizdeki ilahiler online dinleme amacyla orjinalinden deitirilmi demo haline getirilmitir. Amacmz bu cretsiz bedava ilahileri sizlere tantmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece cretsiz bedava ilahi dinleme amacyla kurulmutur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya ykleme linkleri bulunmamaktadr..